Boj společenství s dlužníky legislativně posílen

Ve středu 12. 7. 2017 odpoledne bylo během necelé půlhodiny v Poslanecké sněmovně úspěšně dovršeno úsilí senátorky J. Seitlové posílit postavení společenství vlastníků jednotek při vymáhání dluhů po vlastnících jednotek, a to v rámci veřejných dražeb a insolvenčních řízení s těmito dlužníky.

Sněmovna nejprve 100 hlasy ze 105 přítomných schválila, že senátní návrh zákona se bude projednávat ve zrychleném řízení, tj. pouze v jednom čtení. Následně sněmovna 108 hlasy ze 110 přítomných samotný návrh zákona schválila. Zákon tak nyní čeká již jen pouť do Senátu, k prezidentu republiky a vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Z obsahu novely je nejdůležitější, že společenství budou mít ve veřejných dražbách a v insolvenčních řízeních nově se svými dluhy přednostní postavení, hned po nákladech státu, tedy dokonce i před hypotékami bank nebo dlužným výživným. Dlužno však poznamenat, že toto přednostní postavení se bude týkat pouze 10 % výtěžku ze zpeněžení jednotky (bytu) dlužníka. Nová právní úprava nabude účinnosti v řádu několika měsíců.

Pro podrobnější informace čerpáme níže z důvodové zprávy ke sněmovnímu tisku.

V ustanovení § 336c občanského soudního řádu se doplňuje povinnost soudu doručit dražební vyhlášku také osobě odpovědné za správu domu a pozemku (pozn.: tj. většinou společenství), jde-li o prodej jednotky v domě.

V § 337c odstavci 1 občanského soudního řádu se navrhuje vložit nové písmeno b), které zakotvuje přednostní uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, a to do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky. Tato pohledávka je uspokojována přednostně za pohledávkami nákladů vzniklých státu v řízení o výkonu rozhodnutí. Podmínkou přednostního uspokojení pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky je to, že jde o pohledávku uplatněnou vůči vlastníku jednotky žalobou u soudu, přičemž k uspokojení dojde až poté, kdy v řízení o zaplacení pohledávky je soudem rozhodnuto o povinnosti vlastníka jednotky pohledávku v určité výši zaplatit. Maximální výše navrhovaného přednostního uspokojení, tj. jedna desetina, je projevem snahy snížit možné dopady na finanční trh a zásah do práv ostatních věřitelů na přijatelnou míru.

V § 60 zákona o veřejných dražbách se upravuje přednostní uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, a to až do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky, neboť je nově zařazena mezi pohledávky první třídy.

V zákonu o veřejných dražbách se rovněž doplňují příslušná ustanovení tak, aby se osoba odpovědná za správu domu a pozemku (společenství), v případě že se má ve veřejné dražbě prodat jednotka, dozvěděla o vyhlášce o konání dražby. Proto se ukládá dražebníkovi povinnost této osobě (společenství) zaslat vyhlášku o konání dražby.

V § 298 insolvenčního zákona se doplňuje nový odstavec 8, který upravuje přednostní uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, kterou v insolvenčním řízení uplatnila osoba odpovědná za správu domu a pozemku (společenství). Taková pohledávka se uspokojuje z výtěžku zpeněžení jednotky v domě přednostně před uspokojením pohledávek zajištěných věřitelů do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení.

Návrh zákona nabude účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

 

12. července 2017

Marek Letocha

předchozí zpět další

upozornění

Pozvánka na seminář k GDPR

Vážení klienti, v souvislosti s blížící se účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, která nastane dne 25.5.2018, pro Vás Stavební bytové družstvo Praha připravilo seminář věnovaný tomuto tématu.