Historie bytového družstevnictví na území České republiky

Bytové družstevnictví u nás sahá až do 19. století. Mezi válkami zaznamenalo největší rozvoj a dokonce bylo považováno za jedno z nejvyspělejších v Evropě. Druhá světová válka činnost bytových družstev utlumila, ale koncem 50. a zejména v 60. letech propukl velký boom družstevního bydlení. Ten zastavily až reformy roku 1989, kdy se muselo bytové družstevnictví vyrovnat se změnou politických i hospodářských poměrů a přizpůsobit se tržní ekonomice. Od té doby provázely bytové družstevnictví převody bytů do vlastnictví a nová družstevní výstavba téměř nevznikala. Existující bytová družstva byla postavena zejména do role správců nemovitostí. Nynější životní situace lidí a situace na realitním trhu volají po zpřístupnění nového bydlení bez zadlužování se a tak se forma družstevního bydlení znovu oživuje. V historii bytového družstevnictví na území České republiky lze s výjimkou současné etapy (!) vždy vysledovat pozornost a hlavně finanční podporu ze strany státu. Ta měla za následek zájem o bytové družstevnictví a využití této formy zajištění bydlení pro širokou řadu zájemců.

Družstevní bydlení do roku 1945

  • 1910 - zákon o Státním bytovém fondu podpořil výrazný nárůst počtu bytových družstev
  • Po první světové válce - nedostatek bytů a nárůst stavebních nákladů, cen pozemků a úrokových sazeb u půjček a zákaz zvyšování nájemného vedlo ke snížení aktivity podnikatelů.
  • Počátky první republiky – vydána série zákonů podporujících stavební ruch - bytové družstevnictví bylo v té době zaměřené na nezámožné obyvatele a mezi válkami zaznamenalo největší rozvoj.
  • Světová hospodářská krize (1933) a období okupace ČSR přineslo omezení možnosti nakládat s družstevními byty.
  • Během druhé světové války byla vládním nařízením nová bytová výstavba zakázána.

Družstevní bydlení mezi lety 1945 a 1989

  • Po roce 1945 došlo k obnovení činnosti předválečných bytových družstev a ke vzniku nových družstev. 
  • Po roce 1948 KSČ omezovala bytová družstva, jejich majetek byl považován za součást národního bytového fondu a stát měl tendenci zasahoval do jejich fungování.  
  • Koncem 50. let vzniká nový typ – stavební bytová družstva - návrat bytového družstevnictví měl řešit nedostatek bytů a zapojit obyvatele k řešení jejich bydlení.
  • 60. léta pak znamenala rozmach stavebních bytových družstev i počtu družstevních bytů, postupně dosáhl až 56% podílu na celkové bytové výstavbě, družstevní výstavba a bydlení sehrávaly svou roli ve státní politice zaměstnanosti.
  • 70. a 80. léta -  družstevní bytová výstavba převažovala - stát se ale zaměřil na kvantitu a méně na kvalitu bytů, okolního prostředí a vybavenosti, spojování menších družstev do větších celků 

Družstevní bydlení po roce 1989

Po roce 1989 přinesla změna politických i hospodářských poměrů potřebu přizpůsobit se ekonomice založené na tržních principech. To se odrazilo i v legislativních změnách – nový obchodní zákoník, transformační zákon a zákon o vlastnictví bytů.
V roce 1992 se družstevnictví stalo součástí nového obchodního zákoníku, právní úprava družstev se přiblížila obchodním společnostem. Zákon č.42/1992 Sb., tzv. transformační zákon, poprvé upravil majetkové vztahy v družstvech.

Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, přinesl novou úpravu vlastnických a spoluvlastnických práv k budovám a především jednotlivým jednotkám. Výrazným institutem se stalo společenství vlastníků jednotek, nejprve jako nepovinná právnická osoba, později (novelou zákona o vlastnictví bytů č. 103/2000 Sb.) jako právnická osoba vznikající ze zákona.
Bytové družstevnictví se udrželo i přes převody bytů do vlastnictví, protože množství těchto nových vlastníků zůstalo nadále členy družstev. Počátek devadesátých let minulého tisíciletí znamenal pokles bytové výstavby a postupné ukončování panelové výstavby, utlumení státní podpory družstevní bytové výstavby. Bytové družstevnictví se více orientovalo na trasformaci své majetkové struktury formou převodů jednotek do vlastnictví členům družstva a následnou správu bytových domů.
Poslední legislativní změny nabyly své účinnosti 1. ledna 2014 a jsou jimi nový občanský zákoník s úpravou bytového spoluvlastnictví a nájemního bydlení a zákon o obchodních korporacích s úpravou družstev, zvláště bytových. Na hodnocení jejich dopadů je ještě brzy, ale již nyní je zřejmé, že ve své původní podobě příliš dlouho nevydrží a bude nutné přistoupit postupně k úpravám jejich jednotlivých parametrů.

Současnost bytového družstevnictví v České republice v číslech ČSÚ

Z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů r. 2011 vyplývá, že je v České republice 2.158.119 domů, z toho 214.760 bytových. V nich se nachází 2.434.619 bytů. 
Z celkového počtu bytových domů je 14,4 % ve vlastnictví bytových družstev oproti 36,2 % ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek. Podle právního důvodu užívání je 9,4% obydlených bytů družstevních a 20,1% v “osobním” vlastnictví. 
Dlouhodobě vzrůstá počet bytů v “osobním” vlastnictví a klesá podíl nájemních a družstevních bytů, což je dáno převody těchto bytů do vlastnictví jejich nájemcům a klesajícím podílem výstavby nových bytů tohoto typu. Celkový počet dokončených bytů v bytových domech v roce 2011 je 6.487. Družstevní výstavbou bylo dokončeno pouze 203 bytů, což představuje 3,1 %.

upozornění

V pátek 12.6., 26.6., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8. a 28.8.2020 je provoz recepce zkrácen do 17.00 h.

SBD Praha upozorňuje, že právní stav garáží na pozemcích parc. č. 1401/1, 1404/3, 2066/5 a 2067, k. ú. Vysočany (samospráva č. 424, "Garáže Na Krocínce") není dosud dořešen, resp. že probíhají řízení, která se těchto garáží týkají.


Právě se děje

Letošní shromáždění delegátů

V pondělí 8. června se konalo tradiční shromáždění delegátů SBD Praha. Bylo tomu právě v den, kdy jsme si mohli připomenout 61 let ode dne zápisu družstva...


SBD Praha nabízí nové družstevní byty v Plzni

V rámci programu družstevní bytové výstavby probíhá rezervace bytů v novém projektu Bytového družstva V Zahrádkách, Plzeň. V nabídce bylo celkem 52 bytů...


Volné garážové stání v ulici Postřižínská

Dovolujeme si vám nabídnout ke komerčnímu pronájmu volnou garáž č. 70, v ulici Postřižínská, v Praze 9.


Starší příspěvky