Časté dotazy a odpovědi

Dotaz: Do letošního roku byla registrace SVJ v rejstříku podmíněna notářským zápisem. V novém zákoníku jsem tuto podmínku nenašel. Dá se očekávat že bude SVJ zaregistrováno i bez zápisu notáře na základě předložených stanov?Odpověď: Dá se naopak očekávat, že rejstříkový soud si pro zápis společenství notářský zápis vyžádá. Občanský zákoník totiž pro stanovy při založení společenství jednoznačně vyžaduje formu veřejné listiny, kterou se rozumí právě notářský zápis (§ 1200 odst. 3 ve spojení s § 3026 odst. 2). 

Dotaz: V návrhu našich nových stanov SVJ jsou v čl. VIII. „určení prvních členů statutárního orgánu“ uvedeni ti členové, kteří se stali úplně prvními členy výboru v roce 2009. Od té doby ale došlo k zásadním změnám a nyní jsou členy výboru již jen tři lidé. Kdo tam tedy má být uveden?
Odpověď: Zařazení čl. VIII. do návrhu stanov Vašeho společenství (tj. určení prvních členů statutárního orgánu) vychází z § 1200 odst. 2 písm. e) občanského zákoníku. Tímto ustanovením začíná část zákona nazvaná „založení společenství vlastníků“, z čehož se dá usuzovat, že se má jednat o identifikaci prvních členů statutárního orgánu po vzniku společenství, ve Vašem případě tedy členů zvolených v roce 2009. Smysluplnost takového ustanovení v nových stanovách Vašeho společenství je sporná,  nicméně bylo doplněno na základě doporučení notáře, podle kterého by při vynechání ustanovení mohla nastat následná potíž s rejstříkovým soudem. 

Dotaz: Chtěla bych se zeptat ohledně stanov SVJ - mění se podle nového občanského zákona na nich? Pokud změny nastaly, neměl by se vytvořit dodatek ke stanovám?
Odpověď: Změna stanov bude skutečně nezbytná. Nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., určuje lhůtu k povinné změně stanov do 4. 1. 2017 (resp. do 2. 1. 2016, pokud v názvu společenství chybí slovo „vlastníků“). Družstevní marketingové sdružení ČR, jehož je SBD Praha členem, připravilo vzor stanov společenství vlastníků jednotek podle nového občanského zákoníku, včetně alternativ řešení některých situací. Tento vzor byl již společenstvím ve správě SBD Praha zdarma poskytnut, aby mohl být přizpůsoben požadavkům každého domu. 

Dotaz: Probíhají převody jednotek (bytů) v SBD Praha i nadále standardně bez ohledu na založení společenství?
Odpověď: Převody bytů u SBD Praha nejsou vázány na založení společenství. Toto se řídí Ustanovení § 1198 (nového) občanského zákoníku vskutku podmínku založení společenství blokující převody jednotek obecně stanovuje, a to takto: 

„§ 1198 
(1) Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce. 

(2) Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem.“ 

Na převody jednotek v SBD Praha se však vztahuje zvláštní ustanovení, a to zejména § 24 odst. 1 zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, viz:
㤠24
(1) Pokud bytové družstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů, které bylo původním vlastníkem budovy, nebo bytové družstvo, které je jeho právním nástupcem, plnilo povinnosti správce podle § 9 zákona o vlastnictví bytů ve znění účinném do 30. června 2000 a jeho spoluvlastnický podíl na společných částech domu se nesnížil ke dni nabytí účinnosti občanského zákoníku na méně než jednu polovinu, je bytové družstvo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona správcem domu a pozemku; na správu se přiměřeně použijí ustanovení § 1191 až 1193 občanského zákoníku. Ustanovení § 1198 občanského zákoníku se zde nepoužije.“

Převod jednotky je tak možné realizovat ve lhůtách podle stanov SBD Praha, resp. podle jejich části určené pro převody bytů, stejně jako před účinností (nového) občanského zákoníku. Bližší informace o postupu při převodu bytu do vlastnictví člena družstva může na požádání podat Mgr. Blanka Křištová, +420 739 548 995, kristova@sbdpraha.cz

 

upozornění

Dle rozhodnutí představenstva jsou do odvolání zrušeny návštěvní hodiny v sídle SBD Praha.

SBD Praha upozorňuje, že právní stav garáží na pozemcích parc. č. 1401/1, 1404/3, 2066/5 a 2067, k. ú. Vysočany (samospráva č. 424, "Garáže Na Krocínce") není dosud dořešen, resp. že probíhají řízení, která se těchto garáží týkají.


Právě se děje

Bezpečně na FOR ARCH

Letošní 31. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH byl v mnoha směrech jiný, byl ovlivněn vývojem epidemiologické situace v ČR, mnoho vystavovatelů se veletrhu...


Pozměněná pravidla pro bytové vlastnictví a družstevnictví

Od 1. července vstoupila v účinnost pozměněná pravidla pro bytové vlastnictví a družstevnictví, která se bezprostředně dotknou života společenství vlastníků...


Dny otevřených dveří družstevního bydlení

Hned dva dny otevřených dveří se konaly v minulém týdnu na stavbách družstevních bytů v Liberci a v Plzni. Prvním akcí byla liberecká Oáza, kterou navštívilo...


Starší příspěvky