Historie společnosti

Historie družstva

Stavební bytové družstvo Praha (dále jen „SBD Praha“ nebo „družstvo“) bylo založeno jako Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. ČKD Praha z rozhodnutí Rady ONV v Praze 9 č.j. Ra/924 z 2.6.1959 a zapsáno v podnikovém rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 v oddílu Db, vložce 22, dne 8. června 1959. 

Obchodní firma družstva se v historii změnila v roce 1980 na Stavební bytové družstvo ČKD Praha, v roce 1993 na Stavební bytové družstvo pro Prahu 9 a konečně v roce 2002 na dnešní Stavební bytové družstvo Praha, což byla reakce na změnu charakteru činnosti družstva, jeho členů a klientů, ale také na změny ve správním členění hlavního města Prahy.
 
Členská základna družstva se postupně rozrostla na více jak 8.000 členů družstva, kteří užívali byty a garáže ve vlastnictví družstva. S naplněním zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů došlo v konci devadesátých let minulého století a hlavně pak na počátku tohoto století k zásadní majetkové transformaci družstva převodem rozhodující části bytových jednotek a části garážových jednotek do vlastnictví členům družstva. V současnosti se počet jednotek ve vlastnictví družstva snížil na zhruba deset procent původního počtu.

Aktivity SBD Praha se s narůstajícím počtem převedených jednotek postupně přizpůsobovaly novým podmínkám. Hlavní úsilí bylo zaměřeno na navázání smluvních vztahů s nově vznikajícími společenstvími vlastníků jednotek (dále též jen „SVJ“) v domech, které byly původně ve vlastnictví družstva. V roce 2000 bylo ve vlastnictví či správě SBD Praha 86 domů, z nichž ukončilo spolupráci s družstvem pouze několik. Všechny ostatní domy služby SBD Praha využívají a zůstaly tak dobrými a váženými klienty družstva.

Od roku 2005 se SBD Praha začalo více orientovat na správu nově vznikajících subjektů (SVJ či bytových družstev, dále též jen „BD“). Nové klienty postupně získávalo převážně díky privatizaci obecního bytového fondu, nové bytové výstavbě, spoluprací s vlastníky bytového fondu (s privátními firmami i s městskými částmi), ale také přechodem od jiných firem, zabývajících se správou nemovitostí. O úspěšném počínání SBD Praha na poli správy bytových domů nejlépe svědčí dnešní stav více než 250 domů ve správě družstva s cca 18.000 jednotkami. SBD Praha se tak v novodobé historii pražského bytového družstevnictví definitivně zařadilo mezi největší subjekty, které pro bytové domy zajišťují jejich správu a provoz. Počet zaměstnanců se od roku 2000 téměř zdvojnásobil na současných 59, z toho čtvrtinu tvoří vysokoškolsky vzdělaní pracovníci.

S růstem počtu klientů SBD Praha se logicky vyvíjelo i portfolio služeb, které družstvo svým členům a klientům nabízí. Od původního sledování plateb měsíčních záloh, upomínání a vyúčtování, evidence členů družstva podle jednotlivých samospráv, oprav a provozu bytového fondu, zajištění dodávek a měření spotřeb energií se dnešní podoba služeb a aktivit SBD Praha hodně posunula. Dnešní výčet je výsledkem aktivit družstva samotného, ale i spolupráce s ostatními většími bytovými družstvy v Praze v rámci Družstevního marketingového sdružení České republiky (DMS ČR), které vzniklo v roce 2003. SBD Praha je zakládajícím členem tohoto sdružení.

Vedle hlavních činností (ekonomických, technických a správních) se nabídka služeb pro spravovaná SVJ a BD postupně rozšiřovala o vedení a správu bankovních účtů se zvýhodněnými sazbami, systém velmi výhodného pojištění (včetně rozšíření na domácnosti a vozový park jednotlivých uživatelů jednotek v domech ve správě družstva) s návazností na nonstop technickou asistenci s elektronickým záznamem všech zásahů a následnou automatickou likvidací pojistných událostí ve společných částech domů, široký benefitní program, nabídku levnější elektrické energie pro domácnosti i společné části domů, společný systém řešení internet-TV-telefon, dálkové měření spotřeb energií v jednotkách, služby bytového studia, zajištění činnosti domovníka a některé další.

Hlavní činnosti pak byly v uplynulých letech velmi výrazně rozšířeny o elektronické sledování revizí, plánování investic s pomocí při sjednávání jejich úvěrového financování včetně všech dostupných dotací, zajištění potřebných projektů, odborných posudků, činnosti stavebních dozorů, přípravu a organizaci výběrových řízení, zpracování prohlášení (vlastníka budovy) či změny prohlášení včetně zajištění smluv o převodech jednotek do vlastnictví členům družstva, organizaci zasedání shromáždění (vlastníků jednotek) včetně zajištění technického zázemí a hlasování, zpracování změn v zápisech SVJ a BD ve veřejném rejstříku a kompletní zpracování personální a mzdové agendy.

SBD Praha může být hrdé na 55 let své činnosti a s oprávněným sebevědomím setrvávat na trhu jako jeho pevná součást. Stalo se stabilním a často vyhledávaným partnerem pro své klienty z řad společenství vlastníků jednotek, bytových družstev i developerských firem na celém území hlavního města i v jeho okolí. SBD Praha bude i v příštích letech usilovat o růst počtu svých klientů. Novým i stávajícím klientům bude chtít nadále poskytovat široké a efektivní služby v odpovídající kvalitě při zachování rozumné ceny.

 

Více o počátcích družstevnictví:

Historie českého družstevnictví

  • Úvod

Družstevnictví vzniklo jako účinný nástroj k řešení hromadících se hospodářských a sociálních problémů, které s sebou koncem první poloviny 19. století přinesla průmyslová revoluce a s ní nástup tržního hospodářství.
Družstevnictví tvořilo od svého počátku zvláštní společensko ekonomickou formu založenou na principech svépomoci, spolupráce a sociální solidarity.
První reálné družstvo se zrodilo v anglickém městě Rochdale v roce 1844. Jednalo se o družstvo ve své podstatě spotřební a jeho zakladateli proklamované zásady jsou dodnes platné.
V roce 1845 vznikl v Sobotišti na Slovensku tzv.Gazdovský spolek, jehož iniciátor Samuel Jurkovič tak realizoval de facto první spořitelní a úvěrní družstvo na světě.
Tradice českého družstevnictví, která patří k nejstarším na světě, se odvíjí od roku 1847. V tomto roce byl v Praze ustanoven Pražský potravní a spořitelní spolek, který, jak sám jeho název napovídá, tvořil jakousi symbiózu spotřebního a spořitelního družstva.
Důležitým historickým momentem bylo vydání družstevního zákona v roce 1873.
Z hlediska mezinárodního družstevního hnutí je významným mezníkem rok 1895, kdy byl založen Mezinárodní družstevní svaz. Pro historii českého družstevnictví je potěšující, že u jeho zrodu stáli i zástupci českých družstev.

Ačkoliv činnost družstev byla z počátku orientována zejména na oblast spotřeby či vzájemné finanční výpomoci a nutno konstatovat, že bez potřebných znalostí a zkušeností nebyly první pokusy vždy úspěšné, přesto se družstevní myšlenka a podnikání prokázaly jako velmi životaschopné a začaly se rychle šířit a postupně zasahovat takřka do všech oblastí společenské činnosti a materiální výroby. A jestliže na počátku vznikala družstva jako záchranná síť pro sociálně nejslabší vrstvy, postupem doby začala být družstevní forma podnikání využívána i dalšími společenskými vrstvami.
Družstevní forma podnikání "stará více než jeden a půl století", založená na demokratických principech vzájemné spolupráce, pomoci a solidarity, na možnostech osobního podílu, spoluvytváření hodnot a na spolurozhodování o zásadních aktivitách družstevního subjektu účinně pomáhá milionům lidí na celém světě i v současnosti při zlepšování jejich životních podmínek. Právě tak i v České republice družstvům právem náleží místo mezi podnikatelskými subjekty, neboť i naše družstva účelně napomáhají při řešení sociálních a ekonomických problémů naší současné společnosti a nabízejí a mohou poskytovat i mladé generaci východiska z jejich problémů.

  • Období 1847 - 1918

Počátky družstevního hnutí na území současné České republiky jsou datovány druhou polovinou 40.let 19.století. Jako v okolních zemích i u nás vznik družstevnictví úzce souvisel s rozvojem výrobních vztahů a rozvinutím tržního hospodářství. To na jedné straně vedlo k růstu produkce, na druhé straně však způsobovalo, že "chudí se stávali ještě chudšími". V obraně proti zvyšujícímu se ekonomickému tlaku a ve snaze zlepšit svoje bídné postavení se nejvíce postižené vrstvy (dělníci ve městech a rolníci na venkově) pokoušely sdružovat do svépomocných organizací - zakládaly první spolky založené na svépomoci, solidaritě a vzájemné pomoci. Družstevní myšlenka a podnikání se začalo šířit v dalších společenských vrstvách - družstva začali zakládat i řemeslníci a živnostníci ve městech a sedláci a statkáři na venkově. Na přelomu století 19.a 20. již lze zaznamenat úspěšný rozvoj družstevního hnutí v mnoha oblastech ekonomické i výrobní činnosti a v různých vrstvách tehdejší společnosti.

  • Období 1918 - 1945

Vznik samostatného Československa znamenal začátek nové etapy dějin i pro družstevnictví. Došlo k rychlému rozvoji družstev různých typů a činností. V demokratických podmínkách a funkční tržní ekonomice vytvořilo ekonomicky silné, dobře organizované a společensky významné, i když nejednotné odvětví. Družstevnictví se členilo nejen podle druhu podnikání, ale i pod vlivem národnostních a politických konfliktů první republiky. Nicméně je možné konstatovat, že svého vrcholného rozmachu u nás dosáhlo družstevnictví právě v období mezi 1. a 2. světovou válkou.
Druhá světová válka a následná okupace tvrdě zasáhly i do činnosti družstev. Družstevní život byl okupačním režimem značně omezován. Přesto se družstva a jejich členové aktivně podíleli na odbojové činnosti a podpoře perzekuovaných rodin.

  • Období 1945 - 1989

Poválečný politický vývoj a období totalitního režimu napsaly specifickou kapitolu historie českého družstevnictví.
Družstva a jejich členové se s nadšením pustili do obnovy válkou zničeného hospodářství. Vývoj po roce 1948 a nástup totalitního režimu však razantně poznamenal další činnost družstevnictví. Nastalo uplatňování tvrdého centralismu, jehož důsledkem byl mimo jiné silný byrokratismus a nucené fúzování družstev do velkých, až gigantických celků se značným odstupem od členské základny. Byla narušována a omezována družstevní demokracie i další specifické prvky družstevního hnutí. V rámci teorie o nižší formě družstevního vlastnictví byla družstva systematicky zbavována podnikatelské iniciativy, účelově zneužívána a postupně etatizována. Došlo k likvidaci celých sektorů družstevní činnosti. Navzdory podmínkám méne příznivým než měl státní a komunální sektor se družstva vyznačovala iniciativou, větší pružností a podnikavostí. Družstvům se podařilo vybudovat v zájmu svých členů solidně fungující síť výroby a služeb.

Více o historii a současnosti družstevnictví v ČR se dozvíte při návštěvě Muzea družstevnictví v ČR.

Pramen: http://www.dacr.cz/dacr.php

Současnost:
Od roku 2000 se SBD Praha plně soustředí na poskytování služeb souvisejících s kompletní správou domů. SBD Praha je moderní správní firmou, která zajišťuje pro své členy a klienty široké portfolio služeb spojených s bydlením.

Družstvo je zakládajícím členem Družstevního marketingového sdružení ČR (dále jen „DMS ČR“), které spojuje deset nejvýznamnějších pražských bytových družstev starajících se o více než 100.000 bytových jednotek na území hlavního města Prahy a v okolí.


Správa bytových domů

SBD Praha patří k větším firmám, které se zabývají správou bytových domů. Převažující právní formou jsou mezi klienty SBD Praha společenství vlastníků jednotek, ve správě jsou však i bytová družstva.

SBD Praha založilo své služby na principu komplexnosti, upřednostňuje tedy zajišťování všech služeb potřebných pro příslušný dům. Soustředí se navíc i na neustálé doplňování a vylepšování základní nabídky v podobě ekonomických, technických a správních služeb družstva. Děje se tak jednak vlastními silami (viz např. kompletní personální a mzdová agenda, organizace výběrových řízení včetně vyřízení podkladů a žádosti k dotačním programům, organizace zasedání shromáždění včetně technického zázemí a hlasování, základní právní servis při správě a provozu společných částí domu), jednak ve spolupráci s vybranými a ověřenými partnery.

I našim klientům je jasné, že společně, v síle tisíců bytů, dokážeme řadu služeb domluvit mnohem výhodněji než při individuálním jednání zástupců toho kterého objektu. Příkladem budiž bankovní služby či systém pojištění s navazující technickou asistencí. Provázanost jednotlivých služeb umožňuje sjednávat výhodné podmínky, jejich zpravidla širší rozsah a nižší cenu. V řadě případů se tak stává, že je odměna za správu zcela pokryta výhodami, které klienti (SVJ, BD nebo jednotlivý uživatel jednotky) čerpají či mohou využívat. To je trend, který SBD Praha při plánování rozvoje svých aktivit sleduje dlouhodobě.

Jak z názvu SBD Praha vyplývá, jsou mezi spravovanými domy objekty v celé Praze. Při dnešním konceptu správy, kdy jsou ekonomické a správní služby poskytovány především v elektronické podobě a technické služby pak podle své povahy a potřeby, je správa bytového domu možná i bez přímého kontaktu se správcem. Nadto je možné sjednat i další služby podle výběru klienta (údržba, domovní asistent – více v sekci „ostatní služby“).

SBD Praha si v letošním roce připomíná 55 let své existence! Bohatá historie i aktivní současnost řadí družstvo mezi předními správci nemovitostí v České republice.

upozornění

Vážení klienti,

upozorňujeme naše klienty, že v těchto dnech jsme zaregistrovali na bytových domech našich klientů pohyb skupiny osob, které se prezentují jako společnost provádějící bezplatný servis seřízení oken v bytových jednotkách po údajné předchozí dohodě se statutárním orgánem domu či jeho správcem. Avízujeme tímto, že se dosud v indikovaných případech jednalo o informaci, která se nezakládala na pravdě. Vyzýváme tímto k obezřetnosti před umožněním vstupu těchto osob do Vašeho domu či bytu.

Děkujeme všem klientům, že chápou zrušení návštěvních hodin v sídle SBD Praha a výrazné omezení přítomnosti zaměstnanců SBD Praha v bytech ve správě SBD Praha v období nouzového stavu. Toto mimořádné opatření SBD Praha zavedlo jak z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců, tak i v zájmu obyvatel zmíněných bytů.

Dle rozhodnutí představenstva jsou do odvolání zrušeny návštěvní hodiny v sídle SBD Praha.

SBD Praha upozorňuje, že právní stav garáží na pozemcích parc. č. 1401/1, 1404/3, 2066/5 a 2067, k. ú. Vysočany (samospráva č. 424, "Garáže Na Krocínce") není dosud dořešen, resp. že probíhají řízení, která se těchto garáží týkají.


Právě se děje

Nový INFOPANEL již od února 2021

Tištěný časopis INFOPANEL se mění na elektronický magazín INFOPANEL. Buďte u toho!


Seminář INSPIRACE 2020

V úterý 1. prosince proběhl Seminář INSPIRACE 2020, pro předsedy SVJ a BD ve správě SBD Praha, poprvé on-line. Přihlásilo se přes 70 zájemců a měli se...


XIX. reprezentační ples SBD Praha nebude

Vážení klienti a naši obchodní partneři,


Starší příspěvky