1. SBD Praha
  2. >
  3. Infopanel
  4. >
  5. Akademie práva – Pozvánka
Témata
Přihlásit k odběru
Kontakt redakce

Akademie práva – Pozvánka

Zveme vás na online semináře plné důležitých témat z oblasti bydlení. Na našich online seminářích získáte nejen praktické informace pro svoji práci nebo výkon funkce statutárního orgánu v bytovém domě, ale i právní výklad, který rozebereme s významnými hosty z oblasti práva bydlení. Hosty budou JUDr. Pavlína Brzobohatá, soudkyně Nejvyššího soudu ČR, ombudsman JUDr. Stanislav Křeček, expert na bytové právo, Mgr. Lucie Slavíková z Ministerstva spravedlnosti ČR a Bronislava Sitár Baboráková, předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života MČ Praha1. Všemi online semináři vás provede JUDr. Marek Novotný, advokát, autor komentářů na téma bytového práva, člen pracovní skupiny pro bytové právo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, vedoucí lektorského týmu Akademie práva. Na každém online semináři věnujeme dostatečný prostor vašim dotazům a pro všechny registrované bude k dispozici videozáznam.

14. 10. Změny zákona o obchodních korporacích a jejich promítnutí do stanov bytového družstva


Na začátku letošního roku proběhla novelizace zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku (č. 33/2020 Sb. a 163/2020 Sb.). Protože mají změny mimo jiné dopad i do stanov bytových družstev a měli byste zvážit potřebu jejich změny, připravili jsme pro vás webinář, kde spolu s Mgr. Lucií Slavíkovou z Ministerstva spravedlnosti rozebereme aktuální situaci v této oblasti.

Věnovat se budeme zejména:


•odstoupení člena orgánu,
•obecná ustanovení o vypořádacím podílu,
•zákaz bezúplatných plnění,
•smlouva o výkonu funkce,
•nutnost uchovávání zápisů,
•důsledky nepředložení účetní závěrky
•žaloba na doplnění pasiv,
•právnická osoba jako člen orgánu,
•seznam členů,
•vyloučení z družstva,
•změny podmínek pro vznik práva nájmu k družstevnímu bytu,
•změny v obsahu práv nájmu družstevního bytu,
•způsoby zániku členství – jaké obstojí,
•pravidla svolávání členské schůze a ujednání doručovací adresy člena družstva,
•možnosti a limity rozhodování per rollam v bytovém družstvu,
•možnosti a limity rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mezi členy,
•vypořádací podíl člena bytového družstva – legislativní záměry a současná praxe

Lektoři:


Mgr. Lucie Slavíková, působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR v oblasti legislativy obchodních korporací, interní doktorandka katedry obchodního práva Právnické fakulty UK Praha,


JUDr. Marek Novotný, advokát, autor komentářů na téma bytového práva, člen pracovní skupiny pro bytové právo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, vedoucí lektorského týmu Akademie práva.


Kdy: 14. 10. 2021 od 17.30 do 19:30 hodin


Cena: 1650 Kč

26. 10. 2021 – Airbnb a jiné přechodné nájmy bytů po zásadních změnách občanského zákoníku a zákona o službách

Přechodné pronájmy jako například Airbnb komplikují soužití v bytových domech a přispívají k vylidňování center měst. Cílem tohoto webináře je zejména výklad dotčených ustanovení občanského zákoníku a zákona o službách po novele č. 163/2020 Sb.

Na webináři probereme zejména tato témata:
• užívání bytů k přechodnému pronájmu po novele občanského zákoníku č. 163/2020 Sb.,
• výkladové problémy nového § 1182 odst. 3 občanského zákoníku a změny zákona o službách,
• rozhodnutí soudu o zákazu přechodného pronájmu bytů ve stanovách společenství vlastníků,
očekávané v říjnu tohoto roku,
• novinky v označování provozoven,
• změny v rozhodování stavebních úřadů o postihu vlastníka bytu,
• omezování problémů způsobených dočasnými pronájmy (systém klíčník, platby za služby a jiné),
• úpravy stanov společenství vlastníků a možnosti postihu jejich porušování (nucený prodej bytu aj.),
• sociální bydlení, uprchlíci, aktivity obcí,
• legislativní návrhy probíhající a budoucí.

Webinář je určen společenstvím vlastníků, obcím, správcům bytového fondu i vlastníkům jednotlivých bytů.

Lektor:

JUDr. Marek Novotný, expert na bytové právo, advokát, autor řady odborných publikací, člen pracovní skupiny pro bytové právo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, který na dané téma spolupracuje i s Hlavním městem Prahou.

Hostem webináře bude:

Bronislava Sitár Baboráková, předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života MČ Praha 1, uvolněný člen zastupitelstva MČ Praha 1.

Kdy: 26. 10. 2021 od 17.30 do 19:30 hodin

Cena: 1650 Kč

10. 11. 2021 – Nájem bytu a služby po novelách týkajících se bytového spoluvlastnictví

Na webináři rozebereme aktuální soudní praxi a zhodnotíme ji z pohledu ustanovení občanského zákoníku a zákona o službách, dotčených novelou občanského zákoníku, provedenou zákonem č. 163/2020 Sb., tentokrát se soudkyní Nejvyššího soudu ČR JUDr. Pavlínou Brzobohatou.

Bude se jednat zejména o tato témata:
• prohlášení vlastníka, jeho opravy a změny,
• informační povinnosti členů, nahlížení do dokladů,
• seznam členů,
• stavební úpravy,
• běžné a přechodné pronájmy z pohledu společenství,
• nucený prodej jednotky a jiné sankce,
• placení příspěvků a služeb – zhodnocení situace,
• přechod dluhů – nově včetně dluhů ze služeb,
• vznik společenství vlastníků,
• hlasování ve společenství, včetně per rollam,
• žaloby proti rozhodování orgánů společenství po novele,
• změny v nájmu bytu (smluvní pokuta, podnájem).
• Webinář je určen všem, kteří se zabývají provozem bytů a nebytových prostor, tedy jak společenstvím vlastníků, tak bytovým družstvům a obcím, správcům bytového fondu, realitním makléřům, i vlastníkům jednotlivých bytů.

Lektoři:

JUDr. Pavlína Brzobohatá, soudkyně Nejvyššího soudu ČR, předsedkyně senátu působícího ve věcech bytového spoluvlastnictví a nájmu bytů, expertka na bytové právo, lektorka odborných seminářů,

JUDr. Marek Novotný, autor odborných komentářů k bytovému právu, člen pracovní skupiny pro bytové právo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, vedoucí lektorského týmu Akademie práva.

Kdy: 10. 11. 2021 od 17.30 do 19:30 hodin

Cena: 1650 Kč

Webinář se koná ve spolupráci s Českou společností pro rozvoj bydlení, z. s.

29. 11. 2021 – Rovnost a diskriminace v bytovém právu po novelách

Do jaké míry můžeme rozhodovat, komu pronajmeme byt a komu ne? Co je považováno za diskriminační jednání v oblasti nájmu a soužití v bytových domech? Zajímavá rozhodnutí v oblasti diskriminace a rovnosti s ombudsmanem a autorem řady odborných publikací JUDr. Stanislavem Křečkem.

V rámci webináře se budeme věnovat zejména těmto tématům:
• aspekty rovnosti a diskriminace, včetně korporátních,
• zákaz nedůvodného zvýhodňování v § 212 odst. 1 občanského zákoníku i pro společenství vlastníků a bytová družstva,
• důsledky porušení zákazu, včetně žalob proti rozhodnutí orgánů korporací,
• bytové spoluvlastnictví po novele č. 163/2020 Sb. (prohlášení vlastníka, jeho změny, práva a povinnosti vlastníků, pravidla užívání společných částí, přechodný nájem, podnikání v bytě a jejich omezení),
• bytová družstva po novelách č. 163/2020 Sb. a č. 33/2020 Sb. (seznam členů a delegátů, změny obsahu nájmu a práva na nájem aj.),
• nájem bytu po novele č. 163/2020 Sb. (zejména smluvní pokuta, podnájem),
• rozbor konkrétních případů diskriminace řešených ombudsmanem, například:
• zda a jaké je možné mít požadavky na nájemce a podnájemce z hlediska etnicity, občanství, výše a druhu příjmu, počtu dětí atp., kdy je možno neprodloužit či neuzavřít nájemní smlouvu,
• kdo se může účastnit výběrového řízení,
• zda je možné vybírat platby za podání žádosti o byt,
• zda je pro vytvoření diskriminačních pravidel nezbytný úmysl,
• co je to legitimnost cíle rozdílného zacházení a jaký je prostor pro jeho prokázání.
• Webinář je určen všem, kteří se zabývají provozem bytů a nebytových prostor, tedy obcím, bytovým družstvům a jiným správcům bytového fondu, společenstvím vlastníků, realitním makléřům, ale i vlastníkům jednotlivých bytů.

Lektoři:

JUDr. Stanislav Křeček, expert na bytové právo, ombudsman, autor řady odborných publikací.

JUDr. Marek Novotný, advokát, autor mnoha komentářů k bytovému právu, člen pracovní skupiny pro bytové právo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, vedoucí lektorského týmu Akademie práva.

Kdy: 29. 11. 2021 od 17.30 do 19:30 hodin

Cena: 1650 Kč

[Autor: Akademie práva]

inzerce

Další podobné články

Ceny starších bytů jdou dále nahoru

O cenovém trendu u straších bytů nemůže být pochyb. Meziročně zaznamenala zkoumaná města růst od 4 procent v Českých Budějovicích do 13 procent v Ostravě. Jedinou výjimku tvořilo Ústí nad Labem, kde byl na trhu meziročně ještě poslední prostor pro cenovou korekci...

číst více

Kdy nemusíte zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Rozhoduje délka trvalého pobytu v dané nemovitosti, forma a termín nabytí nemvitosti a některé další faktory. Kdy nemusíte zaplatit daň z příjmu z prodeje...

číst více

Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Jaro je zpravidla obdobím vyúčtování spotřebovaných energií. V případě špatného nastavení záloh, či neočekávané změně ve spotřebě, vás však může čekat neplánovaný výsoký výdaj. Někdy jde však o sporné situace, kdy se spotřebitel domnívá, že mu byla naúčtována příliš...

číst více

Partneři s výhodami pro klienty SBD Praha

Loading...